Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

158

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Лариса  

 

Бранислав  

 

Радмановић  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 138/1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3281-288  

larisa.radmanovic@bdo.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију "BDO" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнез Михаилова 10 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1015816  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.03.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.03.2019.