Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

11

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Соња  

 

Иван  

 

Станковић Шафар  

 

АДРЕСА

Београд, Владимира Томановића 2 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2884-744  

revizija.fineks@ikomline.net  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију и консалтинг "FINEKS S.J." d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Устаничка 144 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1001107  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.11.2019.