Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

160

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Обрад  

 

Бјелановић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1256670 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1016010  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2012.