Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

163

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ненад  

 

Томислав  

 

Нешић  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 1/4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3341-190  

ekirevizija@uhy-ekirevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "UHY REVIZIJA" d.о.о.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1016310  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2020.