Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

166

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сања  

 

Бранимир  

 

Митровић  

 

АДРЕСА

Београд, Владимира Томановића 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2053-571  

sanja.mitrovic@rsm.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

"RSM SERBIA" d.о.о. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1016614  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.12.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.12.2020.