Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

167

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Радован  

 

Мирослав  

 

Тодоровић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1183656 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1016710  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.11.2014.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.12.2017.