Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

172

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Витомир  

 

Латинкић  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3613-564  

jlatinkic@uhy-ekirevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "UHY REVIZIJA" d.о.о.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017210  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.02.2021.