Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

173

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Душан  

 

Недељковић  

 

АДРЕСА

Београд, Војводе Добрњца 28 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3390-293  

revpluspro@sbb.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за рачуноводство и ревизију "Revizija Plus-Pro" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Војводе Добрњца 28 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017311  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.02.2021.