Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

174

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Душан  

 

Кулезић  

 

АДРЕСА

Београд, Михаила Гавриловића 29/2/7 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/493-904  

jelena.kulezic@kulezicconsultation.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

KULEZIĆ & CONSULTATION d.o.o. Beograd-Vračar 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Михаила Гавриловића 29/2/7 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017411  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2024.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.02.2027.