Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

178

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Срђан  

 

Драгослав  

 

Цветковић  

 

АДРЕСА

Београд, Нехруова 52 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0888819 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017811  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2019.