Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

179

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мићун  

 

Јаков  

 

Жугић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар уметности 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3018-445  

micun.zugic@pkf.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Палмира Тољатија 5/III 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017913  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2019.