Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

181

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милош  

 

Душан  

 

Митрић  

 

АДРЕСА

Београд, Кружни пут 22 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6556-888  

milos.mitric@konsrev.dfk.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT - REVIZIJA d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
American Institute of Certified Public Accountants CA054662 Сједињене Америчке Државе

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1018113  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.10.2019.