Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

187

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ђорђе  

 

Предраг  

 

Димић  

 

АДРЕСА

Београд, Мајке Јевросиме 23 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6558-500  

djordje.dimic@crowehorwath.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Crowe RS Advisory d.o.o. Beograd-Stari Grad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Мајке Јевросиме 23 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0948628 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1018712  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2026.