Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

189

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ранко  

 

Милош  

 

Давидов  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1352398 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1018912  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2014.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2017.