Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

16

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марина  

 

Миленко  

 

Гојковић  

 

АДРЕСА

Београд, Максима Горког 73  

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/384-903  

m.gojkovic@roshaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

"ROSH AUDIT" d.о.о.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Максима Горког 73 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1001607  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2019.