Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

194

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Никола  

 

Жарко  

 

Арсовић  

 

АДРЕСА

Београд, Узун Миркова 3 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6556-888  

office@konsrev.dfk.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT - REVIZIJA d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019412  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.12.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2020.