Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

195

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Веселин  

 

Вукман  

 

Стијовић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019512  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2014.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2017.