Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

198

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Нелинда  

 

Жарко  

 

Карањац-Николић  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019812  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2026.