Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

198

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Нелинда  

 

Жарко  

 

Карањац-Николић  

 

АДРЕСА

Београд, Ратка Митровића 141 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3033-250  

nela@revizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Студентски трг 4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019812  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2020.