Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

18

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Оливера  

 

Војислав  

 

Андријашевић  

 

АДРЕСА

Београд, Антифашистичке борбе 13А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2095-700  

olivera.andrijasevic@rs.ey.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1001807  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2019.