Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

201

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марина  

 

Крсто  

 

Петричевић  

 

АДРЕСА

Београд, Теразије 8 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3812-100  

mpetricevic@deloittece.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и консалтинг "DELOITTE" д.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1020112  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.04.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.04.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.04.2020.