Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

202

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сања  

 

Милић  

 

Аризанов  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1020212  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.04.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.04.2014.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.04.2017.