Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

210

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милена  

 

Бранислав  

 

Томић Трипковић  

 

АДРЕСА

Београд, Крушевачка 31 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2887-724  

tomic_milena@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

SMN audit & tax д.о.о. Београд-Нови Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а стан 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021014  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.11.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.11.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.11.2026.