Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

213

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранислав  

 

Никола  

 

Манојловић  

 

АДРЕСА

Стари Бановци, Шашић Павла 30 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2053-551  

branislav.manojlovic@rsm.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

"RSM SERBIA" d.о.о. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021312  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.10.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.10.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.10.2020.