Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

218

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Данијела  

 

Небојша  

 

Мирковић  

 

АДРЕСА

Београд, Владимира Поповића 8А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2095-800  

danijela.mirkovic@rs.ey.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Владимира Поповића 8А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1710510 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021812  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.12.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.12.2026.