Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

220

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Владимир  

 

Војислав  

 

Илић  

 

АДРЕСА

Београд, Ребеке Вест 86 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1205391 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022015  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.03.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.01.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.03.2021.