Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

221

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ивана  

 

Миодраг  

 

Пољак  

 

АДРЕСА

Београд, Антифашистичке борбе 13А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

0112095-800  

ivana.poljak@rs.ey.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "ERNST & YOUNG" d.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Антифашистичке борбе 13А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1588353 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022113  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.02.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.02.2021.