Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

222

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Љубомир  

 

Кнежевић  

 

АДРЕСА

Београд, Луке Војводића 20д/12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2851-733  

jelena.knezevic@leitnerleitner.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

LEITNERLEITNER AUDIT d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнез Михаилова 1-3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022215  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.05.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.05.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.05.2021.