Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

224

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Станко  

 

Богдан  

 

Ребић  

 

АДРЕСА

Београд, Студентски трг 4/5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

062/8001-964  

rebic@revizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Студентски трг 4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022413  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.02.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.02.2021.