Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

226

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мира  

 

Неђељко  

 

Кржа  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 1/4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3341-190  

mira.krza@uhy-ekirevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "UHY REVIZIJA" d.о.о.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022613  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.04.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.04.2021.