Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

227

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драган  

 

Живорад  

 

Ненадовић  

 

АДРЕСА

Шабац, Др Андре Јовановића 2а 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3341-190  

ekirevizija@uhy-ekirevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "UHY REVIZIJA" d.о.о.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 2298116 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022715  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.06.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.07.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.06.2021.