Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

229

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Николина  

 

Ђорђе  

 

Радусин  

 

АДРЕСА

Београд, Војводе Степе 409 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

COR Consult DOO Beograd-Rakovica revizija računovodstveni poslovni poreski i finansijski konsalting 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Петра Јовановића 7/29 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022913  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.04.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.04.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.04.2024.