Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

231

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Александар  

 

Миле  

 

Дукић  

 

АДРЕСА

Београд, Станка Пауновића Вељка 19 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/1403-456  

office@nexiastar.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge NEXIA STAR doo Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Јужни Булевар 86/12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023115  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.07.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.07.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.07.2021.