Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

235

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Гордана  

 

Лука  

 

Качавенда  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Михајла Пупина 115Д/7 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6557-043  

office@interbilanz.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023513  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.07.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.06.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.07.2024.