Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

237

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мирела  

 

Јуре  

 

Марковић  

 

АДРЕСА

Београд, Крижанићева 36 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

mirela.markovic@ibgroup.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023713  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.07.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.06.2015.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.07.2018.