Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

238

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Дејан  

 

Данко  

 

Николић  

 

АДРЕСА

Београд, Илије Стојадиновића 6/2  

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2317-933  

office@srboaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге "SRBO AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Илије Стојадиновића 6/2 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023813  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.07.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.06.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.07.2021.