Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

240

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мирјана  

 

Момчило  

 

Драгић  

 

АДРЕСА

Батајница, Краља Владислава 121 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6556-888  

office@konsrev.dfk.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT - REVIZIJA d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1024013  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.10.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.10.2021.