Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

249

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сава  

 

Стеван  

 

Лукић  

 

АДРЕСА

Београд, Раше Плаовића 5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

060/6336-833  

sava.lukic@finexpertiza.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

FinExpertiza d.o.o., Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнеза Милоша 90А/43, Skyline 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1024913  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.10.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2025.