Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

256

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зоран  

 

Бранислав  

 

Илић  

 

АДРЕСА

Београд, Јована Белића 13/11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/8323-762  

zoranilic.sudskivestak@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Љубана Једнака 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025614  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.03.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.01.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.03.2026.