Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

258

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Светлана  

 

Драгиша  

 

Грубач  

 

АДРЕСА

Београд, Студентски трг 19 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3282-867  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за рачуноводство и ревизију "Revizija Plus-Pro" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Војводе Добрњца 28 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025814  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.03.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.03.2020.