Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

259

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ивана  

 

Војислав  

 

Мијаиловић  

 

АДРЕСА

Београд, Боривоја Стевановића 2б 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4049-560  

ivana.mijailovic@rs.gt.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge "GRANT THORNTON" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнегиње Зорке 2/4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025914  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.04.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2020.