Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

260

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Душан  

 

Радослав  

 

Панић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026014  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.04.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.04.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.04.2020.