Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

261

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранка  

 

Боривоје  

 

Самарџић  

 

АДРЕСА

Београд, Омладинска 11а 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/315-641  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026117  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.03.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.03.2020.