Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

265

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ана  

 

Радован  

 

Ћелап  

 

АДРЕСА

Београд, Зрењанински пут 11ц/3 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6556-888  

ana.celap@konsrev.dfk.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT - REVIZIJA d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026514  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.08.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2020.