Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

266

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Александар  

 

Радиша  

 

Живковић  

 

АДРЕСА

Београд, Бранка Цветковића 51а/9 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/7100-535  

office@asw.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

ASW audit & advisory doo, Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 27/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026614  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.06.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2026.