Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

269

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Никола  

 

Зоран  

 

Миловановић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026914  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.07.2020.