Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

272

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ивана  

 

Светко  

 

Вуксановић  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1027214  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.08.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.07.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.08.2020.