Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

274

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Давор  

 

Светозар  

 

Винчић  

 

АДРЕСА

Београд, Народних хероја 23 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3246-510  

office@vincic.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA VINČIĆ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Народних хероја 23/6 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1027414  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.09.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.09.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.09.2026.