Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

280

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Весна  

 

Бранислав  

 

Митровић Личина  

 

АДРЕСА

Београд, Таковска 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3234-377  

office@mdmrevizija.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију "KRESTON MDM REVIZIJA" д.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Таковска 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028014  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.11.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.11.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.11.2020.