Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

281

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марко  

 

Јован  

 

Бркић  

 

АДРЕСА

Сомбор, Мите Поповића 9 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/6127-598  

marko.brkic@ecovis.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Љубана Једнака 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028114  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.11.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.11.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.11.2026.