Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

282

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Дренка  

 

Милан  

 

Миоковић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Милутина Миланковића 11Б 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2057-400  

Drenka.Miokovic@endava.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028214  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.12.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.12.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.12.2020.